Børn og unge

Børn og unge - almene standarder og særlige vilkår

Ethvert barn er omgivet af standarder, der er etableret og forhandlet af andre. Nogle er defineret af det legetøj eller det tøj, der er tilgængeligt eller bliver stillet til rådighed. Andre er defineret af voksnes regulering af barnets venskaber, aktivitetsplaner eller lign. Der er en hypotese om, at sådanne standarder har en vigtig indvirkning på børn og unges fremtidige liv - især set i lyset af det faktum, at alle børn og unge møder standarder, men møder dem fra forskellige perspektiver og ståsteder og med forskellige baggrunde og ressourcer. Centrale forskningsspørgsmål i dette projekt omhandler:

  1. Hvordan kan vi identificere betydningsfulde variationer i a) vigtige standarder i børn og unges tilværelser, og b) hvordan og med hvilke ressourcer børn og unge håndterer disse standarder eller deltager i forandringen af dem? 

  2. Hvilken rolle spiller disse variationer i de subjektiveringsprocesser, der former børn og unges udvikling og tilværelser?

Det er velkendt, at uoverensstemmelser mellem generelle standarder og konkrete børn og unges tilværelser, i kraft af deres betingelser og livsformer, kan føre til social isolation og tilbagetrækning, psykiske vanskeligheder , mobning, etablering af marginaliserede sub-grupper mv. Men vi har brug for at få uddybet vores viden om, hvorledes dette opstår; og det fordrer et nyt greb om udviklingsmæssig normativitet.

Projektet knytter an på klassiske diskussioner om normale og patologiske udviklingsstier i et livsforløb-perspektiv med inspiration i Elders forskning ; men det definerer samtidig sig selv indenfor nyere teoretiske forsøg på at overskride idéer om uni-linearitet og simpel kausalitet. Projektet understøtter en nyere bevægelse mod at forstå udvikling ud fra et dynamisk og komplekst helhedsperspektiv, der allerede er uddybet i nyere danske traditioner (Hedegaard , Bang, Hviid m.fl.) og trækker på teoretikere som Lewin, Vygotsky, Barker & Wright, Bronfenbrenner og Valsiner.

Indenfor denne tilgang kan mikrogenetiske processer studeres ved tæt at følge hverdagssituationer, hvori børn og unge selv forhandler standarder og deltager i standardisering. Forskellene og bevægelserne mellem sådanne situationer er vigtige kilder til at belyse udviklingsmæssige variationer på en måde, der indebærer en refleksion af den normativitet, der ligger implicit i børneopdragelse, uddannelse osv., men som samtidig ikke er begrænset til dette perspektiv.

I forlængelse heraf vil børn og unge blive studeret på tværs af kontekster i deres hverdagsliv med et vedvarende fokus på situationer, hvor forhandlinger af standarder finder sted (standardisering) med det enkelte barn eller den enkelte unge som central deltager: Hvad handler situationen om? Hvordan deltager og forhandler barnet eller den unge? Hvordan spiller forhandlinger og konflikter en rolle i subjektiveringsprocessen?

Informanter vil blive fundet i skoler med bred socio-økonomisk variation blandt forældrene (højt uddannede vs. arbejdsløse; høj indkomst vs. lav indkomst: eget hus vs. lejebolig, etc.). Forskningsaktiviteterne vil inkludere observationsstudier (i skole, blandt venner, derhjemme, til fritidsaktiviteter) såvel som samtaler og interviews med børnene, ud fra en dynamisk metodologi.

For at fremhæve, hvilken rolle de udviklingsmæssige forskelle spillers rolle, er projektet designet som et koordineret og parallelt studie med to målgrupper med forskellige aldre:

  1. 6-7 årige (1. klasse). I overgangen fra børnehaveklasse til egentlig skole er standardiserings-subjektiverings udvekslingerne særligt tydelige, idet barnet er i gang med en transformationsproces i sit liv fra at være førskolebarn til at være skolebarn. Disse nye bevægelser eksponerer barnets møde med, og forhandlingerne om, standarder.
    Forsker: Jytte Bang

  2. 15-16 årige (9. klasse/1.g). I overgangen fra folkeskole (grundskole) til gymnasium er standardiserings-subjektiveringsudvekslingerne atter i højsædet. I denne transformationsproces skal de unge navigere i - og forhandle - nye standarder på mange niveauer og begreber som normalitet og normativitet kan blive centrale i en udviklingsproces, hvor den unge skal orientere sig gradvist mere mod en voksentilværelse. 
    Forsker: Sofie Pedersen (ph.d. projekt)

Der vil være et tæt samarbejde mellem de to projekter og dataindsamling løber for begges vedkommende mellem forår 2012 og efterår 2013.